Annulering en betaling voorwaarden

 

Algemene voorwaarden consulten en trainingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mediumpraktijk Jiwa.live, hierna te noemen: ‘Gebruiker’, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Consulten

Consulten vinden alleen op afspraak plaats. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos telefonisch afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik me het recht voor het consult in rekening te brengen. Consulten worden contant afgerekend.

 

Mijn verantwoordelijkheid

Het is aan mij om, met behulp van alle mij beschikbare middelen, de klant het consult te geven dat hij of zij nodig heeft. Ik ga daarbij zo integer mogelijk te werk en hou er ook rekening mee dat een klant met een goed gevoel het consult weer verlaat.

Alle uitgewisselde informatie is vertrouwelijk en wordt door mij dus niet met anderen gedeeld.

 

Uw verantwoordelijkheid

Ik geef slechts adviezen. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij of zij naar aanleiding daarvan neemt. Het is niet toegestaan om zonder toestemming mijnerzijds audio en/of video opnames te maken tijdens een consult of een training.

 

Cursussen en opleidingen

U staat pas ingeschreven voor een cursus, opleiding of training wanneer u het volledige cursusgeld heeft betaald.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor cursus en u wilt zich voor aanvang van de cursus nog afmelden, dan kan dit tot 1 week voor aanvang van de cursus kosteloos. Hierna bent u verplicht tot het betalen van € 75,-. Bovenop de inschrijfkosten.

Wanneer het gaat om een aanmelding voor de Jaaropleiding Mediumschap of een andere opleiding, dan kunt u zich kosteloos afmelden tot 1 week voor aanvang. Hierna bent u verplicht € 250,- te betalen tot 7 dagen voor aanvang van de betreffende opleiding. Daarna dient u het hele opleidingsbedrag te betalen.

* Gemiste dagen / avonden kunnen niet worden ingehaald. Voor gemiste dagen wordt geen cursusgeld terugbetaald. Wanneer u besluit de opleiding te stoppen, wordt het lesgeld niet geretourneerd.

*Mocht er door afmeldingen op de zelfde dag door de cursisten het aantal deelnemende cursisten lager/minder zijn dan 2, is jiwa.live bevoegd om het dag/dagdeel te annuleren zonder het dag/dagdeel te vervangen. 

De opdrachtgever  kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een andere  deelnemer aan de training laten deelnemen, voor zover de vervanging aan jiwa.live wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. De vervangende deelnemer dient te voldoen aan de door jiwa.live gestelde voorwaarden voor de betreffende training. Vervanging na het begin van de training is niet meer toegestaan.

 

Prijzen
Alle prijzen voor materiaal en activiteiten zijn inclusief btw.
Lessen zijn vrijgesteld van btw. jiwa.live behoudt zich de vrijheid voor de trainingsgelden en Algemene Leveringsvoorwaarden ten allen tijden te wijzigen.

 

Annulering:
Mocht de cursus door omstandigheden (te weinig aanmeldingen, uitvallen trainer, andere onvoorziene omstandigheden), niet door kunnen gaan dan behoudt jiwa.live het recht om de activiteit te annuleren.
U ontvangt hiervan zo ruim mogelijk voor aanvang van de cursus telefonisch of per mail bericht. Het reeds betaalde deelnamegeld (inclusief aanbetaling) wordt teruggestort.
 jiwa.live houdt het recht om bij onvoorziene omstandigheden trainers of programmaonderdelen te wijzigen, waarbij ze zich inzet het geboden kwaliteitsniveau te waarborgen.
 jiwa.live houdt het recht een deelnemer voor of tijdens de activiteit deelname te weigeren.

 

Geheimhouding
De in het kader van de werkzaamheden van de opdrachtgever verkregen gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan jiwa.live of derden ter kennis worden gesteld. De gehoudenheid tot geheimhouding geldt tevens na beëindiging van de werkzaamheden, c.q. ontbinding van de overeenkomst.

 

Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.  Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld

van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Door aanwezigheid van deze algemene voorwaarden op deze website wordt eenieder geacht hiervan ook kennis te hebben genomen.